Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام
سم شناسی و سطوح دارویی

Alprazolam

Alprazolam HPLC Automation --- سرم 10روز بعد هفته ای یکبار
کودکان

Ammonia

Ammonia Enzymatic UV Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک-لخته پلاسما روی EDTA یا هپارین ا روز بعد روزانه

Amoebiasis Ab IgG

Amoebiasis EIA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 8 روز بعد هفته ای یکبار

Amylase

Amylase Colorimetry Automation همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم یا پلاسما همان روز روزانه

Androstenedione

Androstene CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه

Anti A titer

Anti A titer Tube method Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10روز بعد هفته ای1بار

Anti B titer

Anti B titer Tube method Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10روز بعد هفته ای1بار

Anti Cardiolipin Ab IgG

Cardi. IgG CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه

Anti Cardiolipin Ab IgM

Cardi. IgM CLIA Automation همولیز، لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه

Anti Centromer Ab

Anti Centr CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه