Inner Banner
  • Amoebiasis Ab IgG

Amoebiasis Ab IgG

مخفف Amoebiasis
تست های پنل
روش انجام EIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه ---
واحد Unit
رفرانس رنج <9.0 : Negative
9-11: Borderline
>11 .0: Positive
مقادیر بحرانی -
کد پذیرش 528
کد بین المللی 803365
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز-ایکتر- لیپمیک
مقدار نمونه 1mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 7روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریزر
زمان انجام هفته ای یکبار
جوابدهی 8 روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد.
توضیحات مرتبط با آزمایش -فریز دفریز نشود
فرمهای مورد نیاز -