Inner Banner
  • Anti A titer
مخفف Anti A titer
تست های پنل
روش انجام Tube method
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه ---
واحد titer
رفرانس رنج up to 1/256
مقادیر بحرانی ---
کد پذیرش 560
کد بین المللی 802625
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز، ایکتر، لیپمیک
مقدار نمونه 1ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 7روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریز
زمان انجام هفته ای1بار
جوابدهی 10روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد.
توضیحات مرتبط با آزمایش ---
فرمهای مورد نیاز ---