Inner Banner
  • Amylase
مخفف Amylase
تست های پنل
روش انجام Colorimetry
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه Roche
واحد IU /lit
رفرانس رنج 28-100
مقادیر بحرانی مقادیر بیشتر از 250
کد پذیرش 141
کد بین المللی 800585
نوع نمونه سرم یا پلاسما
معیار رد نمونه همولیز، ایکتر، لیپمیک
مقدار نمونه 0.5ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 30روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریز
زمان انجام روزانه
جوابدهی همان روز
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   11 روز دردمای فریز
توضیحات مرتبط با آزمایش --
فرمهای مورد نیاز