Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام

Anti Cardiolipin Ab IgG

Cardi. IgG CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم ا روز بعد روزانه

Anti Cardiolipin Ab IgM

Cardi. IgM CLIA Automation همولیز، لیپمیک سرم ا روز بعد روزانه

Anti Centromer Ab

Anti Centr CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم ا روز بعد روزانه

Anti Cyclic Citrullinated Peptids

Anti CCP CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم یا پلاسما ا روز بعد روزانه

Anti Desmoglein-1

Desmog-1 EIA Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10 روز بعد هفته ای یکبار

Anti Desmoglein-3

Desmog-3 EIA Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10 روز بعد هفته ای یکبار

Anti ds-DNA Ab

Anti DNA CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم ا روز بعد روزانه

Anti GAD AB

Anti GAD EIA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 20 روز بعد 14 روز یکبار

Anti GBM Ab

GBM CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم یک روز بعد روزانه
گوارش

Anti Gliadin Ab(AGA)IgA

Gliadi.IgA CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه