Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام

Amylase

Amylase Colorimetry Automation همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم یا پلاسما همان روز روزانه

Androstenedione

Androstene CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم یا پلاسما EDTA 1 روز بعد روزانه

Anti A titer

Anti A titer Tube method Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10روز بعد هفته ای1بار

Anti B titer

Anti B titer Tube method Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10روز بعد هفته ای1بار

Anti Cardiolipin Ab IgG

Cardi. IgG EIA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم ا روز بعد روزانه

Anti Cardiolipin Ab IgM

Cardi. IgM EIA MANUAL همولیز، لیپمیک سرم ا روز بعد روزانه

Anti Centromer Ab

Anti Centr CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم ا روز بعد روزانه

Anti Cyclic Citrullinated Peptids

Anti CCP CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم یا پلاسما ا روز بعد روزانه

Anti Desmoglein-1

Desmog-1 EIA Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10 روز بعد هفته ای یکبار

Anti Desmoglein-3

Desmog-3 EIA Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10 روز بعد هفته ای یکبار