Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام
گوارش

Anti Gliadin Ab(AGA)IgG

Gliadi.IgG Clia Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه

Anti Histone Ab

Histone EIA Manual همولیز سرم 30 روز بعد ماهی یکبار

Anti Insulin Ab

Anti Insulin Ab EIA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 20 روز بعد 2 هفته یکبار

Anti Intrinsic Factor

Anti Intri EIA Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10 روز بعد هفته ای 1بار

Anti Jo-1 Ab

Anti Jo-1 CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه

Anti LKM-1 IgG

LKM CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم یک روز بعد روزانه
قلبی و عروقی

Anti Mitochondrial Ab(AMA)

AMA CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 7 روز بعد روز شنبه

Anti MOG Ab

Anti MOG Ab IFA Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 15 روز بعد 10 روز یک بار

Anti Mullerian Hormone(AMH)

AMH ELFA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم یا پلاسما هپارینه 1 روز بعد روزانه

Anti MUSK Ab

Anti MUSK EIA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 1 ماه بعد 10 روز یکبار