Inner Banner
  • 2-Mercaptoethanol Reduction

2-Mercaptoethanol Reduction

مخفف 2ME
تست های پنل
روش انجام Agglutination
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه Riton Bio
واحد Titer
رفرانس رنج Negative
مقادیر بحرانی -
کد پذیرش 325
کد بین المللی 802840
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز-ایکتر- لیپمیک
مقدار نمونه 1ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 6روز در دمای یخچال و برای نگهدرای طولانی تر در دمای فریزر
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی 1روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش 12 روز در دمای فریزر
توضیحات مرتبط با آزمایش -
فرمهای مورد نیاز -