Inner Banner
  • Anti Cyclic Citrullinated Peptids

Anti Cyclic Citrullinated Peptids

مخفف Anti CCP
تست های پنل
روش انجام CLIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه Abbott
واحد U/mL
رفرانس رنج

0.5-4.99

 

 

مقادیر بحرانی --
کد پذیرش 407
کد بین المللی 803425
نوع نمونه سرم یا پلاسما
معیار رد نمونه همولیز-ایکتر- لیپمیک
مقدار نمونه 1mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 7روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی ا روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   1هفته در دمای فریز
توضیحات مرتبط با آزمایش --
فرمهای مورد نیاز --