Inner Banner
  • 17-OH Pro.(8hr.after drug)

17-OH Pro.(8hr.after drug)

مخفف 17OH.P 8hr.
تست های پنل
روش انجام CLIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه ids
واحد ng/ml
رفرانس رنج ---
مقادیر بحرانی ----
کد پذیرش 641
کد بین المللی 801480
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز، ایکتر، لیپمیک
مقدار نمونه 0.5ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش در دمای یخچال تا 24 ساعت و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریزر
شرایط ارسال نمونه در دمای فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی 1روزبعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش  7 روز در دمای فریزرجهت پیگیری های مربوطه 
توضیحات مرتبط با آزمایش ----
فرمهای مورد نیاز ----