Inner Banner
  • CA 125
مخفف CA 125
تست های پنل
روش انجام EIA
موارد انجام تست
نحوه انجام manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه Pishtazteb
واحد U/ml
رفرانس رنج up to 35
مقادیر بحرانی ---
کد پذیرش 426
کد بین المللی 801845
نوع نمونه سرم یا پلاسما
معیار رد نمونه همولیز، ایکتر، لیپمیک
مقدار نمونه 1ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 7روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریز
زمان انجام هفته ای دو بار
جوابدهی 4روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   2 هفته در دمای فریز
توضیحات مرتبط با آزمایش ---
فرمهای مورد نیاز ---