Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام

Wound Discharge Culture

Wound Dis C Aerobic Manual استفاده از آنتی بیوتیک ترشحات زخم 2روز بعد روزانه

Wound Discharge Smear

Wound Dis S Slide Staining Manual استفاده از آنتی بیوتیک ترشحات زخم 1روز بعد روزانه

Wright

Wright Agglutination Manual --- سرم 1روز بعد روزانه

Zinc (Zn)

Zn Colorimetry Automation همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم یک روز بعد روزانه