Inner Banner
  • Allergy microarray ALEX

Allergy microarray ALEX

مخفف ALEX 295 Allergen
تست های پنل   لیست آلرژن های قابل بررسی
روش انجام microarray (NANO-BEAD multiplex technology)
موارد انجام تست

 

 

 

نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه MADX
واحد kUA/L
رفرانس رنج   ---
مقادیر بحرانی   ----
کد پذیرش 929
کد بین المللی ---
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه ---
مقدار نمونه حداقل 1mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 3 روز در دمای یخچال ، نگهداری طولانی تر در دمای فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریز
زمان انجام هفته ای یکبار
جوابدهی 7 روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   یک هفته در دمای فریز
توضیحات مرتبط با آزمایش    
  • فرمهای مورد نیاز   فرم ثبت اطلاعات آلرژی