Inner Banner
  • 17-OH Pro.(12hr.after drug)

17-OH Pro.(12hr.after drug)

مخفف 17OH.P 12hr.
تست های پنل
روش انجام EIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه Demeditec
واحد ng/ml
رفرانس رنج ---
مقادیر بحرانی -
کد پذیرش 642
کد بین المللی 801480
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز، ایکتر، لیپمیک
مقدار نمونه 0.5ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش در دمای یخچال تا 24 ساعت و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریزر
شرایط ارسال نمونه در دمای فریزر
زمان انجام هفته ای دو بار
جوابدهی 4 روزبعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   7 روز در دمای فریزر جهت پیگیری های مربوطه 
توضیحات مرتبط با آزمایش -
فرمهای مورد نیاز -