Inner Banner
  • (Maternal)Alpha Feto Protein

(Maternal)Alpha Feto Protein

مخفف AFP
تست های پنل
روش انجام CLIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه Siemens
واحد ng/ml
رفرانس رنج In maternal serum :
15 Weeks : Median value 30
16 Weeks : Median value 34
17 Weeks : Median value 39
18 Weeks : Median value 45
19 Weeks : Median value 51
20 Weeks : Median value 59
مقادیر بحرانی -
کد پذیرش 1054
کد بین المللی 801810
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه نا مناسب بودن هفته بارداری- همولیز- ایکتر- لیپمیک
مقدار نمونه 5.0mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 24 ساعت در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی 3 روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   18 ماه در دمای فریز
توضیحات مرتبط با آزمایش -
فرمهای مورد نیاز -