Inner Banner
دكتر فرزانه شريفی

دکتر فرزانه شریفی

دكتر فرزانه شریفی پاتولوژیست (اناتومیكال –كلینكال ) كه در سال 1377 با كسب رتبه اول از دانشگاه علوم پزشكی ایران فارغ التحصیل شد .

ایشان علاوه بر مسئولیت آزمایشگاههای مختلف در استان قم مسئولیت فنی آزمایشگاه بیمارستان نكویی قم را بعهده داشته و در زمینه تجهیز آزمایشگاه مذكور فعالیتهای شایان توجهی داشته است.

وی در سال 1386 بعنوان پاتولوژیست نمونه استان قم معرفی شد. ایشان از سال 1388 به مجموعه پزشكان آزمایشگاه مركزی فردیس پیوست .