Inner Banner
  • برگزاری دوره های کارورزی صرفا جهت دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی
  • آموزش کامل زیر نظر پرسنل مجرب و دستگاه های به روز با پیشرفته ترین تکنولوژی
  • برنامه ریزی منظم جهت آموزش در بخش های تخصصی