Inner Banner
دوره های کارورزی
  برگزاری دوره های کارورزی صرفا جهت دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی آموزش کامل زیر نظر پرسنل مجرب و دستگاه های به روز با پیشرفته ترین تکنولوژی برنامه ریزی منظم جهت آموزش در بخش های تخصصی