Inner Banner
آموزشهای درون سازمانی

هدف از برگزاری کلاس ها و سمینارهای آموزشی درون سازمانی ، نیل به مقاصد زیر است:

1. بروزرسانی اطلاعات علمی پرسنل

2. برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی بر پایه مقالات معتبر

3. تبادل اطلاعات علمی میان پرسنل

 

سمینارهای درون سازمانی:

  1. پذیرش تست های ژنتیک

(1401/1/25)

2.روشهای اندازه گیری گلوکز در آزمایشگاه 

(1401/2/21)

3.آزمایش مواد مخدر، تقلب و روش های آشکارسازیآن

(1401/3/5)

4.مدیریت دفع پسماند در آزمایشگاه پزشکی

(1401/4/6)

5.آموزش های ایمنی بدو ورود پرسنل

(1401/5/18)