Inner Banner
  • 17-OH Progesterone

17-OH Progesterone

مخفف 17-OH Prog
روش انجام CLIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه ids
واحد ng/ml
رفرانس رنج

1-9yr  Male 0.31-1.68 Femal :0.31-4.36

10-14yr Male 0.31-3.05  Femal0.38-3.77

15-19yr Male 0.73-3.45  Femal 0.62-3.25 

20-49yr Male 0.32-3.32  Femal 0.35-4.13 

 50yr  Male0.40-2.39  Femal 0.32-2.72 ≤

مقادیر بحرانی -
کد پذیرش 638
کد بین المللی 801480
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز-ایکتر- لیپمیک
مقدار نمونه 0.5mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 24 ساعت در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریزر
شرایط ارسال نمونه در مای فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی ا روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   10 روز در دمای یخچال جهت پیگیری های مربوطه
توضیحات مرتبط با آزمایش -
فرمهای مورد نیاز -