Inner Banner
  • Anti Desmoglein-3

Anti Desmoglein-3

مخفف Desmog-3
روش انجام EIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه ---
واحد RU/ml
رفرانس رنج up to 20
مقادیر بحرانی --
توضیحات مرتبط با آزمایش --
فرمهای مورد نیاز --
کد پذیرش 375
کد بین المللی ---
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز، ایکتر، لیپمیک
مقدار نمونه 0.5mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 5 روز در دمای یخچال و 2 هفته در دمای فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای فریز
زمان انجام هفته ای یکبار
جوابدهی 10 روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد.