Inner Banner
  • Anti Centromer Ab

Anti Centromer Ab

مخفف Anti Centr
روش انجام CLIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه ids
واحد AU/ml
رفرانس رنج <10 : Negative
>=10 : Positive
مقادیر بحرانی ---
توضیحات مرتبط با آزمایش ---
فرمهای مورد نیاز ---
کد پذیرش 349
کد بین المللی 803435
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز-ایکتر- لیپمیک
مقدار نمونه 1mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 4روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی ا روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   دو هفته در دمای فریز