Inner Banner
  • Anti Cardiolipin Ab IgM

Anti Cardiolipin Ab IgM

مخفف Cardi. IgM
تست های پنل
روش انجام EIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه ---
واحد MPL U/ml
رفرانس رنج

< 12: Negative

12-18: Borderline
> 18: Positive

مقادیر بحرانی ---
کد پذیرش 399
کد بین المللی 803135
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز، لیپمیک
مقدار نمونه 1ML
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 4روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریز
زمان انجام روزانه
جوابدهی 7روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش 2 هفته در دمای فریز
توضیحات مرتبط با آزمایش ---
فرمهای مورد نیاز ---