Inner Banner
  • Anti Cardiolipin Ab IgG

Anti Cardiolipin Ab IgG

مخفف Cardi. IgG
روش انجام EIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه Aesku
واحد GPL U/ml
رفرانس رنج <12 : Negative
12-18: Borderline
>18 : Positive
مقادیر بحرانی --
توضیحات مرتبط با آزمایش --
فرمهای مورد نیاز --
کد پذیرش 398
کد بین المللی 803135
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز-ایکتر- لیپمیک
مقدار نمونه 1mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 4روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی ا روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   2 هفته در دمای فریز