Inner Banner
  • Anti B titer
مخفف Anti B titer
روش انجام Tube method
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه ---
واحد titer
رفرانس رنج up to 1/512
مقادیر بحرانی ---
توضیحات مرتبط با آزمایش ---
فرمهای مورد نیاز ---
کد پذیرش 561
کد بین المللی 802625
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز، ایکتر، لیپمیک
مقدار نمونه 1ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 1روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریز
زمان انجام هفته ای1بار
جوابدهی 10روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش  کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد.