Inner Banner
  • Androstenedione
مخفف Androstene
تست های پنل
روش انجام CLIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه Siemens
واحد ng/ml
رفرانس رنج Males : 0.6-3.1
Females : 0.3-3.3
مقادیر بحرانی -
کد پذیرش 685
کد بین المللی 801495
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز-ایکتر- لیپمیک
مقدار نمونه 0.5mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 5روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی 1 روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش 2 هفته در دمای فریز
توضیحات مرتبط با آزمایش -
فرمهای مورد نیاز -