Inner Banner
  • Ammonia
مخفف Ammonia
تست های پنل
روش انجام Enzymatic UV
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه Roche
واحد μgr/dl
رفرانس رنج

0-10 days: 170-341

10 days- 2 yrs: 68-136

Males: 27.2-102

Females: 18.7-86.9

مقادیر بحرانی

مقادیر بیشتر از 189 در بالغین

مقادیر بیشتر از 500 در کودکان

کد پذیرش 77
کد بین المللی 801010
نوع نمونه پلاسما روی EDTA یا هپارین
معیار رد نمونه همولیز-ایکتر- لیپمیک-لخته
مقدار نمونه 1mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 2روز در دمای اتاق ، 5 روز در یخچال و نگهداری طولانی تر در دمای فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی ا روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش  2 هفته در دمای فریز
توضیحات مرتبط با آزمایش
فرمهای مورد نیاز