Inner Banner
  • Albumin
  • Globulin

Albumin / Globulin

مخفف Alb/Glo
روش انجام Calculative
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه ---
واحد Index
رفرانس رنج 1.1-1.8
مقادیر بحرانی ---
توضیحات مرتبط با آزمایش ---
فرمهای مورد نیاز ---
کد پذیرش 85
کد بین المللی 800520
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز، ایکتر، لیپمیک
مقدار نمونه 1ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 3روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریز
زمان انجام روزانه
جوابدهی همان روز
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش 11 روز در دمای فریز