Inner Banner
  • Adrenalin or Epinephrine

Adrenalin or Epinephrine

مخفف Adrenalin
روش انجام EIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه -
واحد pg/ml
رفرانس رنج Up to 125
مقادیر بحرانی -
توضیحات مرتبط با آزمایش -
فرمهای مورد نیاز -
کد پذیرش 726
کد بین المللی -
نوع نمونه پلاسمای ADTA
معیار رد نمونه همولیز
مقدار نمونه 1mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 1 ماه در دمای فریز
شرایط ارسال نمونه دمای فریز
زمان انجام 20 روز
جوابدهی 21 روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد.