Inner Banner
  • Addis Count (Urnie 12hr.)

Addis Count (Urnie 12hr.)

مخفف آدیس کانت
روش انجام Manual
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه
واحد ---
رفرانس رنج ---
مقادیر بحرانی -
توضیحات مرتبط با آزمایش -
فرمهای مورد نیاز F-REP-16,17,18,19,20,21,22
کد پذیرش -
کد بین المللی -
نوع نمونه ادرار 12 ساعت شبانه
معیار رد نمونه ماندن بیش از حد نمونه
مقدار نمونه کل حجم ادرار 12 ساعته
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش حداکثر 1 ساعت در دمای محیط
شرایط ارسال نمونه قابل ارسال نمی باشد.
زمان انجام روزانه
جوابدهی 1روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   1 روز در یخچال جهت پیگیری های مربوطه