Inner Banner
  • ACTH
مخفف ACTH
روش انجام CLIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه SIEMENS
واحد pg/ml
رفرانس رنج Up to 46
مقادیر بحرانی ----
توضیحات مرتبط با آزمایش ----
فرمهای مورد نیاز ----
کد پذیرش 678
کد بین المللی 801545
نوع نمونه پلاسما ی EDTA
معیار رد نمونه همولیز
مقدار نمونه 1.0ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش در دمای یخچال تا 2 ساعت و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریزر
شرایط ارسال نمونه در دمای فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی 1روزبعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   10 روز در دمای یخچال جهت پیگری های مربوطه