Inner Banner
  • Acid Phosphatase (ACP)

Acid Phosphatase (ACP)

مخفف ACP
روش انجام Colorimetry
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه Roche
واحد u/lit
رفرانس رنج

"Total acid phosphatase (37°c)

Men:<6.6

Women:<6.5

مقادیر بحرانی -
توضیحات مرتبط با آزمایش -
فرمهای مورد نیاز -
کد پذیرش 134
کد بین المللی 800545
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز-ایکتر- لیپمیک
مقدار نمونه 0.5mL
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 6 ساعت در دمای یخچال و در صورت اسیدیفای شدن 6 روز در دمای یخچال
شرایط ارسال نمونه در دمای یخچال یا فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی ا روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   11 روز در دمای فریزر