Inner Banner
  • Abscess Fluid Culture

Abscess Fluid Culture

مخفف Abs.Flu .Cu
تست های پنل
روش انجام Aerobic
موارد انجام تست
نحوه انجام Manual
شرکت سازنده کیت/دستگاه
واحد ---
رفرانس رنج ---
مقادیر بحرانی
کد پذیرش 887
کد بین المللی 804035
نوع نمونه مایع آبسه
معیار رد نمونه استفاده از آنتی بیوتیک
مقدار نمونه ---
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش به محض نمونه گیری می بایست انجام شود.
شرایط ارسال نمونه قابل ارسال نمی باشد.
زمان انجام روزانه
جوابدهی 2روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش   
توضیحات مرتبط با آزمایش
فرمهای مورد نیاز F-REP-16,17,18,19,20,21,22