Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام

Alpha Feto Protein

AFP CLIA Automation همولیز سرم یا پلاسما 1روز بعد روزانه
سم شناسی و سطوح دارویی

Alprazolam

Alprazolam HPLC Automation --- سرم 10روز بعد هفته ای یکبار
کودکان

Ammonia

Ammonia Enzymatic UV Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک-لخته پلاسما روی EDTA یا هپارین ا روز بعد روزانه
ژنتیک

Amnion Karyotype

Amnion Karyotype کشت سلولی فریز شدن نمونه، آلودگی شدید با خون مادر مایع آمنیون 3 هفته بعد هفته ای 2 بار- ارسال

Amniotic AFP

Amniotic AFP CLIA Automation حجم کم نمونه مایع آمینوتیک 1 روز بعد روزانه

Amoebiasis Ab IgG

Amoebiasis EIA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 8 روز بعد هفته ای یکبار

Amylase

Amylase Colorimetry Automation همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم یا پلاسما همان روز روزانه

Androstenedione

Androstene CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم یا پلاسما EDTA 1 روز بعد روزانه

Anti A titer

Anti A titer Tube method Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10روز بعد هفته ای1بار

Anti B titer

Anti B titer Tube method Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10روز بعد هفته ای1بار