Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام

Anti Nuclear Ab(ANA)

ANA CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم یک روز بعد روزانه

Anti Parietal Cell Ab

APCA IFA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 4روز بعد هفته ای 2بار

Anti Phospholipid Ab IgG

A.ph IgG EIA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 8 روز بعد هفته ای یک بار

Anti Phospholipid Ab IgM

A.ph.IgM EIA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 8 روز بعد هفته ای یک بار

Anti Platelet Ab

Anti Plt. Ab EIA Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 12روزبعد 10روزیکبار

Anti RNP Ab

RNP Ab CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه

Anti Smooth Muscle Ab (ASMA)

ASMA IFA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم یا پلاسما 8 روز بعد چهارشنبه ها

Anti Sperm Ab(ASA)

ASA IFA Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 8روز بعد هفته ای 1بار

Anti SSA(Ro)Ab

Anti Ro CLIA Automation همولیز ، ایکتر ، لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه

Anti SSB(La)Ab

Anti La CLIA Automation همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 1روزبعد روزانه