Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام

Anti DGP IgA

Anti DGP IgA SMC --- همولیز شدید ُسرم 10 روز بعد هفته ای یکبار

Anti DGP IgG

Anti DGP IgG EIA --- همولیز شدید ُسرم 10 روز بعد هفته ای یکبار

Anti ds-DNA Ab

Anti DNA CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه

Anti GAD AB

Anti GAD EIA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 20 روز بعد 14 روز یکبار

Anti GBM Ab

GBM CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم یک روز بعد روزانه
گوارش

Anti Gliadin Ab(AGA)IgA

Gliadi.IgA CLIA Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه
گوارش

Anti Gliadin Ab(AGA)IgG

Gliadi.IgG Clia Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 1 روز بعد روزانه

Anti Histone Ab

Histone EIA Manual همولیز سرم 30 روز بعد ماهی یکبار

Anti Insulin Ab

Anti Insulin Ab EIA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 20 روز بعد 2 هفته یکبار

Anti Intrinsic Factor

Anti Intri EIA Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم 10 روز بعد هفته ای 1بار