Inner Banner
گواهینامه ها


  ارزیابی هماتوسرولوژی  سال 98

  ارزیابی هماتوسرولوژی  سال 98

  ارزیابی میکروبیولوژی - بیوشیمی -سرولوژی - هماتولوژی  سال 98

  ارزیابی میکروبیولوژی - بیوشیمی -سرولوژی - هماتولوژی  سال 98

  ارزیابی ماکرهای قلبی  سال 98

  ارزیابی ماکرهای قلبی  سال 98

  ارزیابی غربالگری مادران باردار  سال 98

  ارزیابی غربالگری مادران باردار  سال 98

  ارزیابی تکمیلی تشخیص مولکولی 

  ارزیابی تکمیلی تشخیص مولکولی 

  ارزیابی تشخیص مولکولی 

  ارزیابی تشخیص مولکولی 

نام گواهینامه

نام گواهینامه

نام گواهینامه

نام گواهینامه

نام گواهینامه

نام گواهینامه

نام گواهینامه

نام گواهینامه